Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i A/L Bryn borettslag I

Tid: Onsdag 11. mai 2022 kl. 18.30
Sted: Rykkinn skole – Forsamlingssalen

Dokumentene til årsmøtet gis ut til alle beboere i postkassene. De kan også lastes ned fra «min side» i portalen.

Til behandling foreligger:
1. Konstituering
1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av protokollfører
1.3 Registrering av stemmeberettigede
1.4 Valg av en andelseier til å medundertegne protokollen
1.5 Godkjenning av møteinnkallingen og dagsorden
2 Styrets informasjon til generalforsamlingen i 2021 (se vedlegg)
3 Årsoppgjøret 2021
4 Ansvarsfrihet for styret – Borettslagsloven § 12-5
5 Godtgjørelse til det sittende styre
6 Saker fra styret
6.1 Endring av husordensregler
6.2 Omdisponering av lån og ladeanlegg for elbil
7 Budsjettforslag for 2022 (se vedlagt regnskap, høyre kolonne)
8 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité og representanter.
8.1 Valg av styreleder for 2 år
8.2 Valg av styremedlem for 2 år
8.3 Valg av varamedlemmer for 1 år
8.4 Valg av valgkomité for 1 år
8.5 Valg av representanter til ABBLs generalforsamling

Med vennlig hilsen
A/L Bryn Borettslag I
Styret